Compliance

Γιατί να επιλέξετε αυτό το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα εστιάζει στα βασικά νομικά και ρυθμιστικά πλαίσια που διέπουν τις δραστηριότητες των οργανισμών, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Κατά την διάρκεια του προγράμματος ερμηνεύονται οι κανόνες δεοντολογίας και επιχειρηματικής ηθικής που πρέπει να τηρούνται από τους οργανισμούς και τα εμπλεκόμενα μέρη (εργαζόμενοι, πελάτες, συνεργάτες, προμηθευτές, κοινωνία κ.λπ.). Αναλύονται οι μέθοδοι και τα εργαλεία για την αξιολόγηση, την παρακολούθηση και την αναφορά του κινδύνου (μη) συμμόρφωσης, καθώς και οι μηχανισμοί για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και τη διόρθωση των παραβιάσεων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, ιδιαίτερη σημασία δίδεται στην εξέταση του ρόλου και των ευθυνών των διοικητικών συμβουλίων, των επιτροπών, των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, των κοινοποιημένων οργανισμών και των εποπτικών αρχών σε σχέση με την Κανονιστική Συμμόρφωση. Μεταξύ άλλων εξετάζονται ενδελεχώς θέματα όπως ο Ν. 4706/2020 για την Εταιρική Διακυβέρνηση των εισηγμένων εταιρειών, ο Ν. 4548/2018 για την αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών, θέματα GDPR και ο Ν.4624/2019 (Data Protection), ο Ν. 4990/2022 (Whistleblowing), ο Ν.4557/2018 για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ο Ν.4808/2021 για την απαγόρευση βίας και παρενόχλησης στην εργασία, ο Ν. 4443/2016 αναφορικά με το γενικό πλαίσιο για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία, και ο Ν. 3556/2007 για την διαφάνεια των εισηγμένων εταιριών. Τέλος προβάλλονται οι καλές πρακτικές και τα πρότυπα που ακολουθούνται σε διάφορους κλάδους και χώρες για την ενίσχυση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και την ανάπτυξη μιας θετικής εταιρικής κουλτούρας.

Στόχοι του προγράμματος

Στόχος του προγράμματος είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές στις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που απαιτούνται για να εργαστούν ως επαγγελματίες στον τομέα της Κανονιστική Συμμόρφωσης. Κατά την διάρκεια του προγράμματος οι φοιτητές θα γνωρίσουν και θα εξελίξουν τον τρόπο με τον οποίο οφείλουν να ερμηνεύουν και να εφαρμόζουν το νομικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει τις δραστηριότητες των οργανισμών που απασχολούνται, πώς να αξιολογούν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους που σχετίζονται με την (μη) συμμόρφωση, πώς να θεσπίζουν και να προωθούν τους κανόνες δεοντολογίας και επιχειρηματικής ηθικής, και πώς να συνεργάζονται με τις εποπτικές αρχές και τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές.

Επιπρόσθετα στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος είναι να συμβάλλει στην ανάπτυξη ενός επαγγελματικού προφίλ που έχει ζήτηση και αξία στην αγορά εργασίας, καθώς η Κανονιστική Συμμόρφωση είναι ένας τομέας που αντιμετωπίζει συνεχώς νέες προκλήσεις και αλλαγές, λόγω της εξέλιξης της νομοθεσίας, της τεχνολογίας, της αγοράς και των κοινωνικών αναγκών. Επίσης, στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλλει στην ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και της ακεραιότητας των οργανισμών, καθώς και στην προστασία των συμφερόντων των εμπλεκόμενων μερών. Στο πλαίσιο αυτό είναι απαραίτητη και η συνεχής ενημέρωση και επιμόρφωση των επαγγελματιών της Κανονιστικής Συμμόρφωσης και αυτό επιτυγχάνεται με τις συνεργασίες του προγράμματος με επαγγελματικούς συνδέσμους και οργανισμούς για την δημιουργία ενός δικτύου συνεργασίας και ανταλλαγής εμπειριών και γνώσεων μεταξύ των στελεχών που απασχολούνται στο αντικείμενο.

 

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Master) είναι υποχρεωτική η επιτυχής παρακολούθηση πέντε Θεματικών Ενοτήτων (ΘΕ), εκ των οποίων η πέμπτη είναι η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Το πρώτο έτος σπουδών οι φοιτητές του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εφαρμοσμένης Διαχείρισης Κινδύνων/ Applied Risk Management, μπορούν να δηλώσουν κατ’ ανώτατο όριο μέχρι και δυο (2) Θεματικές Ενότητες, ενώ  το δεύτερο έτος σπουδών την τρίτη και τέταρτη Θεματική  Ενότητα παράλληλα με την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, υπό την προϋπόθεση η εξέταση/ παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας να πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος.

Η Εκπαιδευτική διαδικασία του Προγράμματος είναι μικτή (blended learning) και πραγματοποιείται τόσο με τη χρήση συμβατικού συστήματος (διδασκαλία σε αίθουσες), όσο και με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-class).

Από την αρχή του έτους για κάθε Θεματική Ενότητα παρέχεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα μελέτης ανά διδακτική εβδομάδα (Timetable) για την κάλυψη της ύλης, πρόγραμμα γραπτών εργασιών (2 εργασίες ανά Θεματική Ενότητα), ενδιάμεσων εξετάσεων, καθώς και των δια ζώσης διαλέξεων.

Κάθε ενότητα έχει ετήσια διάρκεια, ήτοι ξεκινάει τον Οκτώβριο και τελειώνει τον Ιούνιο, με την τελική εξέταση η οποία πραγματοποιείται στο σύνολο της ΘΕ, δηλαδή και στα τρία μαθήματα ανά ΘΕ.

Οι Διαλέξεις θα πραγματοποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες, ώστε να διευκολύνεται η συμμετοχή εργαζόμενων χωρίς να επηρεάζονται οι επαγγελματικές τους υποχρεώσεις. Σε κάθε Θεματική Ενότητα αντιστοιχούν δια ζώσης συναντήσεις, διαλέξεις με εξ αποστάσεως μέσα, ενδιάμεση εξέταση, καθώς και   η τελική εξέταση που πραγματοποιείται τον Ιούνιο.

Το κόστος διεξαγωγής του ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων/ Applied Risk Management με ειδίκευση τον Εσωτερικό Έλεγχο/ Internal Audit, καλύπτεται από την οικονομική συμμετοχή των φοιτητών.

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών καθορίζεται στα 850 ευρώ ανά Θεματική Ενότητα. Το συνολικό κόστος του ΠΜΣ ανέρχεται 4.250,00€ (850,00€ ανά θεματική ενότητα × 5 θεματικές ενότητες).

Σημειώνεται ότι σε κάθε Θεματική Ενότητα παρέχεται διδακτικό υλικό (σημειώσεις, ασκήσεις, επαναληπτικές ερωτήσεις, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής) από τους Διδάσκοντες μέσω του e-class, ενώ γίνεται και χρήση ελεύθερα προσβάσιμων βιβλίων στο διαδίκτυο αλλά και του εμπορίου.

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών για το προσφερόμενο ΠΜΣ θα καταβάλλεται απευθείας από τους φοιτητές στο ΕΚΠΑ.

*ΦΕΚ-Απαλλαγή διδάκτρων (άρθρο 2 & 3_αριστεία & εισοδηματικά κριτήρια)

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θέλουν να υποβάλλουν την Αίτησή τους, παρακαλούνται αρχικά όπως μελετήσουν προσεχτικά την Προκήρυξη, και στη συνέχεια:

 • Να συμπληρώσουν και να αποστείλουν υπογεγγραμένη τη σχετική Αίτηση.(Την Αίτηση μπορείτε να βρείτε εδώ.)
 • Να συγκεντρώσουν και  αποστείλουν τα ακόλουθα έγγραφα:
  • Βιογραφικό Σημείωμα
  • Ταυτότητα ή διαβατήριο
  • Αντίγραφο πτυχίου (-ων) πανεπιστημίου
  • Πιστοποιητικό αγγλικής γλώσσας
  • Δύο Συστατικές Επιστολές
  • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  • Όλα τα άλλα έγγραφα τα οποία αναγράφονται στη σχετική Προκήρυξη

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν όλα τα παραπάνω έγγραφα στη γραμματεία του προγράμματος μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αναφέροντας στο θέμα «Αίτηση Συμμετοχής: Ονοματεπώνυμο».

Απαραίτητες είναι και δύο συστατικές επιστολές που αποστέλλονται από τους ίδιους τους καθηγητές/ εργοδότες απευθείας στη γραμματεία του προγράμματος, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετά την εξέταση των αιτήσεων από την Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος, θα ακολουθήσουν προσωπικές συνεντεύξεις με τους υποψήφιους όπου κριθεί απαραίτητο.

Μετά την εξέταση των αιτήσεων από την Επιστημονική Επιτροπή του Προγράμματος, θα ακολουθήσουν προσωπικές συνεντεύξεις με τους υποψήφιους όπου κριθεί απαραίτητο.

Επιλέξιμοι συμμετέχοντες

Απόφοιτοι πανεπιστημίου

Το ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων”/ “Applied Risk Management” με ειδίκευση στην Κανονιστική Συμμόρφωση/ Compliance αποτελείται από 4 Θεματικές Ενότητες ετήσιας διάρκειας, συν την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας, η οποία είναι και η 5η Θεματική Ενότητα του Προγράμματος. Η κάθε Θεματική Ενότητα αποτελείται από 4 μαθήματα.

 Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα ακολουθεί την παρακάτω  διάρθρωση:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ / BUSINESS AND RISK MANAGEMENT (20 ECTS)

Μαθήματα:

 • Οικονομική των Επιχειρήσεων/ Financial Accounting and Managerial Economics
 • Διαχείριση Κινδύνων Ι/Risk Management Ι
 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση/ Financial Management
 • Διαχείριση Κινδύνων ΙΙ/ Risk Management II

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ/ BUSINESS STRATEGY AND CORPORATE GOVERNANCE (30 ECTS)

Μαθήματα:

 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού/ Human Resource Management
 • Θεσμοθέτηση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρική Διακυβέρνηση Ι / Establishment of Compliance Function and Corporate Governance Ι
 • Στρατηγικές Επιχειρήσεων/Growth Business Strategies
 • Θεσμοθέτηση Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρική Διακυβέρνηση II / Establishment of Compliance Function and Corporate Governance II

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ KAI ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / FINANCIAL CRIME PREVENTION AND PERSONAL DATA PROTECTION (20 ECTS)

Μαθήματα:

 • Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας/ Anti- money laundering and combating terrorism
 • Καταπολέμηση της Aπάτης -Καταπολέμηση της Διαφθοράς/ Δωροδοκίας / AntiFraud/ Anti-bribery/Anti-corruption
 • Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ι/ Personal Data Protection Ι
 • Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα II / Personal Data Protection II

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ/BUSINESS ETHICS (20 ECTS)

Μαθήματα:

 • Προστασία Καταναλωτή και Επενδυτή Ι/ Consumer and Investor Protection Ι
 • Προστασία Καταναλωτή και Επενδυτή ΙΙ/ Consumer and Investor Protection II
 • Θέματα Σύγκρουσης Συμφερόντων / Conflicts of Interests
 • Θέματα Ανταγωνισμού /Competition Issues

Θεματική Ενότητα V: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία/ Dissertation thesis (20 ECTS)

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας για τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα μαθήματα που μπορεί να παρακολουθεί ένας φοιτητής/μία φοιτήτρια δεν μπορεί να ξεπερνούν αθροιστικά τις 60 διδακτικές μονάδες (ECTS) ανά ακαδημαϊκό έτος.

Το ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων χρησιμοποιεί την πλατφόρμα του eclass (http://eclass.uoa.gr/ ) Το  eClass είναι είναι μία εκπαιδευτική ελεύθερη πλατφόρμα η οποία υποστηρίζει ένα μεγάλο πλήθος ηλεκτρονικών μαθημάτων με χιλιάδες χρήστες να συμμετέχουν σε αυτά.

Αποτελεί έναν επιτυχημένο δίαυλο επικοινωνίας, μεταξύ εκπαιδευτών και εκπαιδευομένων. Στο περιβάλλον του e-class ο φοιτητής προχωρά σε ηλεκτρονική εγγραφή του στα μαθήματα τα οποία παρακολουθεί. Στο πλαίσιο του ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων, η κάθε Θεματική Ενότητα έχει ετήσια διάρκεια, άρα ο/ φοιτητής/-τήτρια προχωρά σε εγγραφή σε κάθε Θεματική Ενότητα κατά την έναρξη κάθε ακαδημαϊκού Έτους.

Το ηλεκτρονικό μάθημα αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της πλατφόρμας Open eClass. Κάθε Θεματική Ενότητα αποτελεί μια αυτόνομη οντότητα στην πλατφόρμα η οποία ενσωματώνει μια σειρά από υποσυστήματα. Στο πλαίσιο του κάθε ηλεκτρονικού μαθήματος υποστηρίζονται οι παρακάτω δυνατότητες:

 • Ατζέντα, όπου παρουσιάζονται χρονικά τα σημαντικά γεγονότα κάθε Θεματικής Ενότητας (διαλέξεις, συναντήσεις, παραδόσεις εργασιών, κλπ).
 • Έγγραφα, όπου αναρτάται, αποθηκεύεται, οργανώνεται και παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό των Εισηγητών.
 • Ανακοινώσεις, από τους Εισηγητές και τη Γραμματεία του ΠΜΣ που αφορούν στην Θεματική Ενότητα και ενημερώνουν τους εγγεγραμμένους χρήστες, εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους.
 • Περιοχές Συζητήσεων, για την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών σε θέματα σχετικά με το μάθημα. Αποτελεί ένα υποσύστημα αλληλεπίδρασης εκπαιδευτή – εκπαιδευόμενου.
 • Σύνδεσμοι– χρήσιμες πηγές από το Διαδίκτυο που αφορούν το μάθημα και ομαδοποιούνται σε κατηγορίες.
 • Εργασίες, ένα χρήσιμο εργαλείο που επιτρέπει την ηλεκτρονική διαχείριση, υποβολή και βαθμολόγηση των εργασιών της κάθε Θεματικής Ενότητας. Σε αυτό τα πεδίο αναρτώνται από τους Εισηγητές οι Γραπτές Εργασίες τις οποίες καλούνται να υποβάλλουν οι φοιτητές μαζί με όλη την απαραίτητη πληροφόρηση (καταληκτικές ημερομηνίες, πηγές κτλ.)
 • Περιγραφή Μαθήματος, χώρος όπου παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με την ύλη, τους στόχους, τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, τα βοηθήματα, τους τρόπους αξιολόγησης, κλπ του μαθήματος.
 • Κουβέντα, είναι ένα υποσύστημα που παρέχει τη δυνατότητα ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων (chat) σε πραγματικό χρόνο.
 • Τηλεδιάσκεψη,  είναι ένα υποσύστημα το οποίο παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης.

Επίσης, η πλατφόρμα του e-class μπορεί να σας χρησιμεύσει για την ενημέρωσή σας για διάφορα θέματα από τον Συντονιστή της κάθε Θεματικής Ενότητας καθώς και τους Εισηγητές των επιμέρους μαθημάτων που απαρτίζουν μια ΘΕ, να βρίσκετε τις εκφωνήσεις των γραπτών εργασιών και συμπληρωματικό υλικό (π.χ. διευκρινίσεις, σχολιασμός Γραπτών Εργασιών, νέες δημοσιεύσεις), χρήσιμο υλικό (π.χ. παροράματα των εγχειριδίων, διευθύνσεις από χρήσιμους δικτυακούς τόπους, νέα επιστημονικά άρθρα) όπως και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις (“FAQs”) που μπορεί να έχετε.  Μπορείτε ακόμα να βρείτε αναρτημένο πρόσθετο ψηφιακό διδακτικό υλικό για κάθε Θεματική Ενότητα του προγράμματος.

Πέραν από τη δυνατότητα διεξαγωγής τηλεδιασκέψεων μέσω της πλατφόρμας του e-class, στο πλαίσιο του ΠΜΣ, τηλεδιασκέψεις πραγματοποιούνται και μέσω της πλατφόρμας WEBEX.

Διεθνής Διάκριση του ΠΜΣ από το IIA Global

Το ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων – Εσωτερικός Έλεγχος είναι αποτέλεσμα πολύχρονης προσπάθειας του ΕΚΠΑ και συνεργασίας με φορείς της αγοράς. Το ΠΜΣ θεωρεί ότι είναι επιτακτική η ανάγκη διασφάλισης της ποιότητας και αξιολόγησης του περιεχομένου του προγράμματος που προσφέρει.

Το ΠΜΣ μεριμνά για τους φοιτητές του και έτσι με χαρά σας ανακοινώνουμε ότι το 2020 διακρίθηκε από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ Global) και αναγνωρίστηκε ως IAEP Internal Audit Foundation Program. Το ΕΚΠΑ είναι μέλος του Internal Auditing Education Partnership Program (IAEP).

Περισσότερα μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Εκδήλωση ΠΜΣ και IIA Greece με επίτιμο προσκεκλημένο τον κύριο Naohiro Mouri

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο “Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων/ Applied Risk Management” με κατεύθυνση τον Εσωτερικό Έλεγχο/ Internal Audit του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εσωτερικού Ελέγχου Ελλάδας, (IIA Greece) συνδιοργάνωσαν εκδήλωση με τίτλο “Universities and Corporations – Building the Future Baselines of Internal Audit”, με επίτιμο προσκεκλημένο τον κύριο Naohiro Mouri, Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο του American International Group, Πρώην Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκόσμιου Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA Global) (2018-2019).

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δηλώστε συμμετοχή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Schule Curriculum

Picture
The Schule’s academic program challenges and inspires students to discover their passion and realize their potential. Our learning community is highly collaborative, real-world focused, and research-based.

Schule Admission

Picture
Your path to a collaborative, inclusive, progressive education begins here. The resources below will help you navigate the application process so that you can begin to imagine yourself on campus.

Open Day 2017

Picture
Ever wondered what School life is like.
Take a tour of Schule and speak directly to current students to hear about what it’s like to live on campus.
Saturday, 26 August 2017
9am – 4pm

School News

Picture

Apply Letter for Admission to High School