Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών «Master in Applied Risk Management UOA » και«NKUA MSc Applied Economics and Finance» του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ και του Συλλόγου Αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής

Υπεγράφη την 24η/01/2024 μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των Επιστημονικών Υπευθύνων των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών ΠΜΣ στην Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων/Applied Risk Management και ΠΜΣ Εφαρμοσμένη Οικονομική & Χρηματοοικονομική, Καινούργιου Δημητρίου & Δότση Γεωργίου  του Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – Πανεπιστήμιο Αθηνών του National and Kapodistrian University of Athens και του Προέδρου Σωτήρη Ζησόπουλου και Γενικού Γραμματέα Δημήτρη Τζάνα του Συλλόγου Αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής,  με σκοπό την από κοινού υλοποίηση δράσεων για την προαγωγή του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου των δύο συμβαλλομένων μερών.  Στη συνάντηση για την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας παρευρέθηκαν  ο Επικ. Καθ. Σπύρος Παπαθανασίου, ο Ταμίας του Συλλόγου Αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής Χαράλαμπος Διβάρης και το μέλος ΔΣ του Συλλόγου Αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής Σωτήρης Αντωνίου.
Η συνεργασία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
🔹 Συμμετοχή σ’ όλους τους τομείς όπου υπάρχει κοινό εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό, και διοικητικό ενδιαφέρον με γνώμονα την αριστεία, εμπλουτισμό και ενίσχυση των Ειδικεύσεων «Διαχείριση Κεφαλαίων και Κινδύνων», «Εσωτερικό Έλεγχο» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Master in Applied Risk Management UOA, και «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική», «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» και Δημόσια Ελεγκτική» του Διιυδρυματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών NKUA MSc Applied Economics and Finance,
🔸Διοργάνωση σειράς κοινών διαλέξεων, διδασκαλία μαθημάτων
🔹 Διοργάνωση και προώθηση κοινών θερινών εκπαιδευτικών σεμιναρίων, διοργάνωση και ανάπτυξη μαθημάτων εξ’ αποστάσεως μέσω διαδικτύου (distance learning) κοινού ή συμπληρωματικού ενδιαφέροντος,- Κατάρτιση και εφαρμογή δράσεων επιμόρφωσης και επιστημονικής ειδίκευσης των μελών του Συλλόγου Αποφοίτων Βαρβακείου Σχολής, ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού, συνεργασία – δικτύωση μεταξύ των ερευνητικών εργαστηρίων και ομάδων των συμβαλλομένων φορέων, και από κοινού αξιοποίηση υπαρχόντων υποδομών και τεχνογνωσίας, διαμόρφωση πλαισίου που θα ενισχύει την έρευνα σε τομείς ειδικού ενδιαφέροντος (εφαρμοσμένης ή βασικής έρευνας),
🔸Ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω, για παράδειγμα, της ανταλλαγής δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικού υλικού, δημοσιευμάτων, τεχνογνωσίας, δεδομένων κλπ., τηρουμένων των κανόνων που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας, υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων, οργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων (π.χ. workshops, ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων, κλπ.) με την ενδεχόμενη συμμετοχή και άλλων ερευνητικών φορέων.