Έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφής για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

 • Δείτε την νέα προκήρυξη εδώ
 • Η περίοδος υποβολής Αιτήσεων στο ΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Διαχείριση Κινδύνων»/ Applied Risk Management”, λήγει στις 18/06/2023.
 • Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι:
  1. Αίτηση Συμμετοχής word ή ηλεκτρονική αίτηση
  2. Βιογραφικό Σημείωμα
  3. Αντίγραφο/α πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
  4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, εάν υπάρχουν
  5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
  6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  7. Δύο συστατικές επιστολές (αποστέλλονται ηλεκτρονικά είτε από τους υποψηφίους σε περίπτωση
  που τις διαθέτουν ή από τους υπογράφοντες, εναλλακτικά μπορούν να κατατεθούν σε έγχαρτη μορφή
  σε κλειστό φάκελο)
  8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2
  9. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με το αρ.36, του ν. 5029/ΦΕΚ Α’ 10-03-2023 για  φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής.