ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σκοπός Συμβουλευτικής Επιτροπής (Advisory Board)

Η συμβουλευτική επιτροπή αποτελείται από διακεκριμένα ανώτερα στελέχη δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών στο χώρο της διαχείρισης κεφαλαίων και κινδύνων και του εσωτερικού ελέγχου.

H αποστολή της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι να συμβάλλει στη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδιασμού του Προγράμματος και να παρέχει συμβουλές στον Διευθυντή του προγράμματος και στην Συντονιστική Επιτροπή για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα μαθημάτων με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις του κλάδου.

Πέραν των ανωτέρω, η Συμβουλευτική Επιτροπή συνεισφέρει στην εξωστρέφεια και τη διασύνδεση του Προγράμματος με την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις ώστε  το ΠΜΣ να παρέχει υψηλού επιπέδου σπουδές οι όποιες ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις των επιχειρήσεων στο χώρο της διαχείρισης κεφαλαίων και κινδύνων και του εσωτερικού ελέγχου.