Έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφής-Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφής-Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023

Σας ενημερώνουμε για την έναρξη υποβολής αιτήσεων για το ΠΜΣ “Εφαρμοσμένη Διαχείριση κινδύνων” για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτηση συμμετοχής σας εδώ.

 

📌Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα κάτωθι:

1. Αίτηση Συμμετοχής word ή ηλεκτρονική αίτηση
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο/α πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, εάν υπάρχουν
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
7. Δύο συστατικές επιστολές (αποστέλλονται ηλεκτρονικά είτε από τους υποψηφίους σε περίπτωση
που τις διαθέτουν ή από τους υπογράφοντες, εναλλακτικά μπορούν να κατατεθούν σε έγχαρτη μορφή
σε κλειστό φάκελο)
8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2
9. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ.34, παρ. 7 του
Ν.4485/17 για φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής.

Για οποιαδήποτε απορία ή διευκρίνιση επικοινωνήστε μαζί μας:

                                                                                               ☎️ 210 368 9433/9465

                                                                                         💻  appliedriskmgt@econ.uoa.gr