ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Μπορείτε να εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για την προκήρυξη νέων αιτήσεων για το Ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 εδώ.

Η προκήρυξη των νέων αιτήσεων αναμένεται να δημοσιευθεί την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου 2022.

Σας ενημερώνουμε ότι τα δικαιολογητικά που θα χρειαστούμε και για τα οποία θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εφόσον εκδηλώσετε ενδιαφέρον είναι τα εξής:

1. Αίτηση Συμμετοχής (με την έναρξη της προκήρυξης)
2. Βιογραφικό Σημείωμα
3. Αντίγραφο/α πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
4. Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, εάν υπάρχουν
5. Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας, εάν υπάρχουν
6. Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
7. Δύο συστατικές επιστολές
8. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου Β2
9. Πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ.34, παρ. 7 του
Ν.4485/17 για φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής.